Hantering av personuppgifter

Vi värnar om våra kunders personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg i hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information om dig som vi sparar hos oss.

Vad är behandling av en personuppgift?

En behandling av en personuppgift är varje åtgärd som utförs med personuppgifter. Det gäller både manuell och automatisk hantering. Generellt gäller att allt som görs med en personuppgift i en dator som en behandling. Insamling, registrering, utskrift, ändring, granskning - är alla exempel på en behandling. 

Personuppgiftsansvarig

Eskilstuna Logistik och Etablering AB är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Behandling som vi gör själva eller som något annat företag gör på uppdrag av oss. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt.

Din kontakt med oss

När du och vi har kontakt med varandra, till exempel via e-post, kan de personuppgifter som du uppger komma att sparas hos oss. I största möjliga mån kommer detta att klargöras direkt i den aktuella kontakten.

Säg ifrån, rätta till eller klaga

Om du inte vill att dina personuppgifter ska användas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Begäran gör du skriftligt. Den ska vara undertecknad av dig och innehålla ditt namn och personnummer. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet). Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Mer information om gällande dataskyddslagstiftning finns på
www.datainspektionen.se

Datainspektionens e-postadress:
datainspektionen@datainspektionen.se