Långsiktigt hållbart

I logistikparken skapas förutsättningar för företag att etablera sig och växa på ett långsiktigt hållbart sätt med möjligheter till:

  • Järnväg och industrispår och servicestation med alternativa bränslen som biodiesel.
  • Energieffektiva och miljöanpassade byggnader.
  • Gröna stråk och bibehållna naturkorridorer som minskar buller i området.
  • Lokalt omhändertagande av dagvatten och öppna vattenspeglar.
  • Grön fjärrvärme och kommunalt vatten och avlopp.
  • Utbyggd kollektivtrafik och cykelvägar till och från området.