Trafiksäkerhet

Spårområdet trafikeras i tillämpliga delar enligt Trafikverkets Trafikbestämmelser för Järnväg (TTJ).
Trafikeringen regleras mer ingående i Trafiksäkerhetsinstruktion för respektive spårnät/område.
Trafiksäkerhetsinstruktion tilldelas de Järnvägsföretag som har avtal om trafikering på respektive spårområde. (TRAV)